ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ บ ล็ อ ก เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร นิ เ ท ศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทริป อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี : เที่ยวไทยใน 1 วัน

ลังจากที่เราออกจาก บ้านหอมเทียนแล้วก็เดินทางต่อค่ะ
ผ่านมาครึ่งค่อนวันก็มาถึงทางแยก ไม่ไกลกันนัก
แยกซ้ายมือเล็ก ๆ นี้ระวังเลยนะคะ
เป็นทางที่เข้า Secenry Fram คือจุดหมายของเรา
แต่ก่อนที่จะถึงเราเห็น รีสอร์ทสวยๆ เลยขอแวะ ด้านนอกค่ะ
เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคล จอดรถด้านหน้า
จะมี รปภ. มาแนะนำสถานที่พร้อมกับแผ่นพับ
หากจะมาดูไร่องุ่นต้องมาช่วงปลายปี กำลังออกผล

รายละเอียดท่องเที่ยว


วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประวัติส่วนตัวของนักศึกษาประวัติส่วนตัว..จ้าาาชื่อ  อาจารย์สุธิดา  ชูเกียรติ
ชื่อเล่น อ.แอมป์
การศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับนักศึกษา..รุ่น2

สวัสดีนักศึกษาทุกคนๆ 

สวัสดี..คร้าบ
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..

เว็บบล็อกทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนและการนิเทศ..