ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ บ ล็ อ ก เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร นิ เ ท ศ