ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ บ ล็ อ ก เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร นิ เ ท ศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทริป อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี : เที่ยวไทยใน 1 วัน

ลังจากที่เราออกจาก บ้านหอมเทียนแล้วก็เดินทางต่อค่ะ
ผ่านมาครึ่งค่อนวันก็มาถึงทางแยก ไม่ไกลกันนัก
แยกซ้ายมือเล็ก ๆ นี้ระวังเลยนะคะ
เป็นทางที่เข้า Secenry Fram คือจุดหมายของเรา
แต่ก่อนที่จะถึงเราเห็น รีสอร์ทสวยๆ เลยขอแวะ ด้านนอกค่ะ
เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคล จอดรถด้านหน้า
จะมี รปภ. มาแนะนำสถานที่พร้อมกับแผ่นพับ
หากจะมาดูไร่องุ่นต้องมาช่วงปลายปี กำลังออกผล

รายละเอียดท่องเที่ยว
ไปถึงแล้วก็เสียค่าเข้าคนละ 40 บาท
ท่านจะได้หญ้า 1 กำมือ เพื่อเป็นเหยื่อ ล่อแกะ

น้องพนักงานเค้าบอกให้ถือหญ้าไว้ข้างๆตัวค่ะ
กลัวโดนแกะรุมสกรัม
ยังเดินเข้าไปไม่ถึงสิบเก้าเราก็มีน้องๆแกะมายืนรอ
โดนแกะมุงแทบทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น